Aseliike Matti Kauppi

 

Aseet

Starttirevolverit/kaasuaseet
Huom. Ei lupa ampua kaasupatruunoita!

Hinta €
Etusivulle Kaasuase Röhm RG 56 6 mm, Muunnettu: ei taskuase! 235
082125 Kaasuase S&W 9mm Combat S, Muunnettu: ei taskuase! 300
082130 Kaasuase Colt Pyhton 4" 394.00.23 9 mm R.K. Ei taskuase 240

Tämän hetkinen käytäntö on se, että starttiaseet ovat kaasuaseita, jotka eivät saa olla taskuaseen mitoissa.
Tarvittaessa taskuase-mittaiset kaasuaseet muunnetaan tarvittaviin mittoihin.

 

Haulikkoon hankittujen luvallisten kivääri- tai yhdistelmäaseen piippujen kiinnittäminen haulikon lukkorunkoon

Jos haulikkoon kiinnitetään muita kuin haulikon piippuja, silloin haulikko muuntuu joko kivääriksi tai yhdistelmäaseeksi. Ampuma-aselaki ei tunne tällaista luvallista muuntamista suoraan, mutta saatujen tietojen perusteella ko. piippujen kiinnittämisen ei katsota rikkovan lakia. Myöskään ko. piippuihin hankittavien patruunoiden myynti sallitaan, ellei sitten jokin oikeuslaitos katso sitäkin laittomaksi.
Lisäpiippujen hankinnan yhteydessä hallussapitolupaan pitäisi merkitä aseen lajin muutos, tällöin ei tarvitsisi miettiä lainsäätäjän tarkoitusta, koska lisäpiippujen sovittaminen aseen lukkorunkoon vaatii yleensä aina sepän tekemän sovittamisen, ja sepällä on oikeus tehdä aseen muuntaminen.

 

Starttiasehistoriaa:

13.5.2013
Starttiaseet myydään kaasuaseina kaasuaseen hankkimisluvalla.

Starttipistoolit ja -revolverit tulkitaan viranomaisten toimesta tällä hetkellä, joko kaasuaseiksi, tai sellaiseksi esineeksi, joka muistuttaa ampuma-asetta ja joka rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta on ilman erityistietoja ja -taitoja muunnettavissa toimivaksi ampuma-aseeksi. Tulkinta riippuu siitä, keneltä asiaa kysytään. Tämän epäselvän tulkinnan mukaan niiden myynti on ollut jäissä ja on odoteltu  palattavaksi normaaliin ampuma-aselain mukaiseen käytäntöön, tai kunnes ampuma-aselakia muutettaisiin, tai sen tulkintaa selkeytettäisiin.

Olisi myös saatava selvitettyä yksiselitteinen tulkinta starttiaseiden lupakäytännöstä kokonaisuudessaan, myös ohjeet niitä tällä hetkellä hallussaan pitäville, eli ovatko nykyisen aselain tulkinnan mukaan lupavapaita, vai ei.
Todennäköisesti alemmat oikeusasteet tulkitsisivat lupaa vaativiksi, ylemmät oikeusasteet tarkemmin lakia tuntien lupavapaiksi, tai sitten jotenkin muuten.

Jotta starttiaseelle voitaisiin tällä hetkellä myöntää hankkimis- tai hallussapitolupa, täytyisi ensin saada lainvoimainen tulkinta siitä, minkälaisesta aseesta olisi kyse.

Kansanedustja Teuvo Hakkarainen on tehnyt kirjallisen kysymyksen 22.05.2013 koskien Poliisihallituksen Asehallintoyksikön tulkintoja ampuma-aseista, ja johon Ministeri Räsäsen on antanut vastauksen 10.06.2013, jossa hän toteaa mm: "Se, kuinka selkeä tai epäselvä ampuma-aselaki ja sen perusteella sovellettava ampuma-aselain 41 luvun 1 § tai muu mainittu säädös mahdollisesti on, mitataan ja arvioidaan tulevissa oikeudenkäynneissä."
Nykyisessä ampuma-aselaissa on 11 lukua ja 131 §:ää, joten olisi varmaankin hyvä julkaista loputkin 30 lukua ja niihin sisältyvät pykälät, osattaisiin ehkä noudattaa ampuma-aselakia paremmin. Arvoitukseksi todella jää se, mitä sisäministeri Räsänen vastauksessaan todella tarkoittaa.

Perusteet aiemmalle lupavapaalle myyntikäytännölle:

1. Hallituksen esitys ampuma-aselaista HE 183/97:
Tässä on pyritty määrittelemään yksiselitteisesti ampuma-aseet ja siinä sanotaan näin: Pelkästään voimakasta ääntä laukaistaessa aikaansaavaa esinettä, kuten niin sanottua starttipistoolia, laki ei koskisi. Eli starttiaseet on määritelty lupavapaiksi. Tämä teksti kumoaa väitteen, että starttiaseita ei ampuma-aselaissa olisi mainittu. Tämä tulkinta on nimenomaan se, mitä lainlaatija on tarkoittanut! Huom. Tätä lain tulkintaa ei myöhemmissä lakimuutoksissa ole kumottu tai muutettu, eli se pitää edelleen paikkansa!

2. Tullin rajoituskäsikirja 29.1.2013 - 07.2.2013, jossa on ampuma-aseiden määritelmät, mm.:
Merkinantopistooli, jolla siis voidaan ampua merkinantoon ja valaisuun tarkoitettuja patruunoita, kuuluu ampuma-aselain soveltamisalan piiriin. Merkinantopistoolilla ei tarkoiteta pelkästään äänimerkinantoon tarkoitettuja aseita eli esimerkiksi starttipistooleja. Tämä tullin ohje on tulkinnut starttiaseet nimenomaan lupavapaiksi.

3. Nykyinen ampuma-aselaki 9.1.1998/1:
Määritelmiä
- Ampuma-aseella tarkoitetaan välinettä, jolla ruutikaasunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen tai muun räjähdyspaineen avulla voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita ammuksia taikka lamaannuttavia aineita siten, että siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle.
- Ampuma-aseeksi katsotaan myös sellainen esine, joka muistuttaa ampuma-asetta ja joka rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta on ilman erityistietoja ja -taitoja muunnettavissa toimivaksi ampuma-aseeksi.
- Ampuma-aseen perusmääritelmä on säilynyt nykyisellään, eli starttiaseiden määrittely lupavapaiksi on edelleen voimassa.

Asedirektiivin muuttamisesta annettu direktiivi edellyttää, että tietyt helposti ampuma-aseeksi muunnettavissa olevat esineet on määritelty ampuma-aseiksi. Tarkoituksena on ollut sisällyttää ampuma-aseen määritelmän piiriin sellaiset startti- ja kaasupistoolit, jotka ovat muunnettavissa toimiviksi ampuma-aseiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kategorisesti kaikki starttiaseet eivät ole sellaisia, jotka vaatisivat luvan, vaan ainoastaan ne, jotka olisi nimenomaan sellaisiksi määritelty.
Jotta starttiaseet olisivat tulleet selvästi tämän ampuma-aselain piiriin, olisi ko. asia pitänyt tarkentaa ampuma-aseasetuksessa, eli olisi pitänyt määritellä ne starttiaseet, jotka olisivat vaatineet luvan, mutta näin ei ole tehty.
Pelkkä laki on liian moniselitteinen ja epämääräinen, jotta sen kanssa voitaisiin toimia järkevällä tavalla.
Että joku syyllistyisi ampuma-aserikokseen myymällä tai pitämällä hallussaan starttiaseita ilman niihin mahdollisesti vaadittavia lupia, pitäisi laissa ko. määritelmien olla tarkemmin ja selvemmin olemassa, koska Suomessa yleisesti noudatettava lainsäädäntö nojaa rikosoikeuden laillisuusperiaatteen johtavaan sääntöön siten, ettei ketään voida tuomita rangaistukseen teosta, joka ei ole ollut selvästi ja käsitettävästi lain kieltämä tekohetkellä! Rikoksen tunnusmerkistötekijöihin kuuluvat myös subjektiiviset tunnusmerkistötekijät. Rangaistavuus edellyttää tahallisuutta taikka säädetynasteista tuottamusta silloin, kuin tällaisesta tuottamuksellisuudesta tapahtunut teko on säädetty.

Mitä pitäisi tehdä:
Jotta starttiaseisiin kohdistuvat erilaiset tulkinnat saataisiin järkeviksi ja ymmärrettäviksi, kaivattaisiin selkeämpiä lakitekstejä. Tällöin myös viranomaiset ymmärtäisivät lakien tarkoitusperän, eikä tulisi tahattomia ylilyöntejä.


Starttiasesopan tilanne vuoden 2014 alussa

Sisäministeri Päivi Räsäsen vastaus Markku Eestilän kirjalliseen kysymykseen KK 904/2013 vp, koskien starttiaseiden luvanvaraisuutta:
- Kommentteja punaisella

Ampuma-aselakia muutettiin 13.6.2011 voimaan tulleella lailla (124/2011) muun muassa siten, että lain 2 §:n 1 momentin mukaan ampuma-aseeksi katsotaan myös sellainen esine, joka muistuttaa ampuma-asetta ja joka rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta on ilman erityistietoja ja -taitoja muunnettavissa toimivaksi ampuma-aseeksi. Ampuma-aselain edellä selostettu muutos perustui 21.5.2008 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/51/EY aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta. Sen 1 artiklan 1 a kohdan mukaan direktiivissä tarkoitetaan tuliaseella tai ampuma-aseella kannettavaa piipulla varustettua asetta, jolla voidaan palavan ajoaineen avulla ampua hauleja, luoteja tai muita ammuksia, joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa ampumakelpoiseksi, jollei sitä ole jätetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jollakin liitteessä I olevassa III kohdassa mainitulla perusteella. Direktiivissä katsotaan, että esine voidaan muuntaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia, jos se on ampuma-aseen näköinen ja se on rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta muunnettavissa sellaiseksi.
Huom! Kyseinen direktiivi näyttäisi muuttuvan jostain syystä toisenlaiseksi, kun se tuodaan esim. Saksasta Suomeen, koska se sallii startti- ja signaaliaseiden lupavapaan myynnin muualla EU:n alueella, paitsi Suomessa.

Ampuma-aselain esineen muunnettavuutta koskeva määritelmä perustuu asedirektiivin muutoksen määritelmään. Määritelmää on kuitenkin kansallisessa lainsäädännössä pyritty rajaamaan ja tarkentamaan siten, että esineen katsotaan olevan muunnettavissa ampuma-aseeksi vain, jos muuntaminen on tehtävissä ilman erityistietoja ja -taitoja.

Sisäasiainministeriön tiedon mukaan Poliisihallitus on valmistelemassa starttipistooleja koskevaa ohjeistusta, jossa pyritään määrittelemään tarkemmin, milloin esinettä on pidettävä sellaisena, että se ampuma-aselain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla on muunnettavissa ampuma-aseeksi. Hallinnon ohjeistus on yleisesti käytetty keino tarkentaa lain soveltamiskäytäntöä. Kyseinen ampuma-aselain säännös voi tulla sovellettavaksi hyvin erityyppisten esineiden kohdalla ja sen pitää mukautua tekniseen kehitykseen. Sen sijaan, että pyrittäisiin yksityiskohtaiseen lakitasoiseen sääntelyyn, on tarkoituksenmukaisempaa täydentää lakitasoista yleissäännöstä yksityiskohtaisella ohjeistuksella, jos näin voidaan saavuttaa tavoiteltu asiantila. Jos valmisteltava ohjeistus osoittautuu riittämättömäksi keinoksi, voidaan arvioida tarvetta muuttaa lainsäädäntöä.

Huom! Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan, esim. Turun Sanomat 02.11.2013 klo 09:23:
"Poliisihallituksen mukaan starttipistoolien luvanvaraisuutta ei harkita, koska pistoolin omistamiseen vaaditaan jo nykyisin lupa."

-
Tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että sisäministerin antama vastaus ei pitäisikään paikkaansa.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2013
Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Lukuisten julkisuudessa esillä olevien tietojen perusteella voitaneen tulla vain seuraavanlaiseen päätelmään koko starttiaseisiin liittyvässä ongelmavyyhdessä:
- Ainoa järkevä toteamus olisi, että starttiaseet ovat edelleenkin lupavapaita, ellei niitä muuteta laittomasti lain tarkoittamiksi ampuma-aseiksi
- Tällä tavoin noudatettaisiin jo aiemminkin esille tuotuja direktiivejä samalla tavoin kuin muuallakin EU:n alueella
- Tällaiseen tulkintaan tultaneen joka tapauksessa mahdollisissa tulevissa oikeudenkäynneissä
- Muutenkin kannattaisi ohjata resursseja parempaan lainsäädäntötyöhön ja järkevämpiin lakeihin

10.05.2015
Julkisuudessa esillä ollut Teräasekeskus Oy:n starttiasejuttu sai monelle yllättävän päätöksen:
Syyte peruttiin kesken oikeusprosessin, koska syytetyt eivät olleet rikkoneet lakia tahallaan. He olivat yrittäneet eri lähteistä selvittää v. 2011 voimaan tulleen ampuma-aselain vaikutuksia ko. asiaan, ja olivat saaneet ohjeita, että starttiaseiden kohtelu ko. laissa ei muutu.