Tietoa aselupien myöntämiskäytännöstä

Etusivulle

Aselupien myöntäminen on viime aikoina ollut suuressa muutoksessa. Siihen liittyy myös paljon epätietoisuutta ja väärin tehtyjä tulkintoja, jopa täysin väärää tietoa.

Tärkeää: ennen hankkimisluvan anomista kannattaa varmistaa, että ase, johon ko. lupaa haetaan, on varmasti saatavilla silloin, kun hankkimislupa on myönnetty. Viimeisen vuoden aikana lukuisissa tapauksissa lupa on mennyt vanhaksi, koska haluttua asetta ei ole ollut saatavilla. Esim. USA:sta aseiden tulo kestää tyypillisesti n. 6 - 12 kk tilauksesta.

Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet, joiden mukaisesti lupakäytäntöä hoidetaan. Tämä kannattaa lukea ennen luvan hakemista.
Kannattaa huomioida erityisesti se, mitä ko. ohjeessa on kerrottu eri aseiden ja kaliibereiden sopivuudesta harrastettaviin lajeihin. Jos aiotaan harjoittaa metsästystä, metsästäjän tutkinto pitää olla suoritettuna ennen aseen hankintaa.
Aseen hankkimiseen saatetaan vaatia metsästysseuraan tai ampumaseuraan liittymistä, ainakin ko. seurojen jäsenyys on luvan saantia helpottava seikka.

Lupaa aseen hankkimiseen haetaan paikalliselta poliisiviranomaiselta, jonka yhteystiedot löytyvät parhaiten www.poliisi.fi -sivuilta. Täältä voi myös tulostaa lomakkeen, jolla hankkimislupaa haetaan kohdasta "Luvat".

Ensimmäistä asettaan hankkiva ja kaikki "käsiasetta" hankkivat tarvitsevat lääkärin kirjoittaman todistuksen siitä, että kyseinen hakija on sovelias aseen hankintaan. Tähän on tullut helpotusta, jos käsiaselupa on ennestään.

Lääkärikunnalla saattaa myös olla epätietoisuutta siitä, minkälaisesta todistuksesta on kyse. Sosiaali- ja terveysministeriö on tosin ohjeistanut lääkäreitä, mutta tällä ohjeistuksella ei lääkäreitä mitenkään kannusteta ko. todistusten kirjoittamiseen, päin vastoin. Jos kunnallinen terveyskeskus ei suostu todistusta kirjoittamaan, tai sitä viivytetään suhteettomasti, kannattaa asiaa tiedustella yksityiseltä sektorilta. Tässä tapauksessa paikkakunnan terveyskeskukselta kannattaa pyytää kopio omasta potilaskertomuksesta. Tämä nopeuttaa asian käsittelyä.
Virassa oleva lääkäri ei kuitenkaan voi kieltäytyä todistuksen kirjoittamisesta ilman pätevää syytä, koska hän muutoin syyllistyy virkavirheeseen.
Kannattaakin tulostaa ennen lääkärille menoa todistuskaavakkeet NRA:n sivulta kahtena kappaleena.
Linkit kaavakkeisiin Adobe Acrobat (.pdf) -muodossa:
1 - Esitietolomake joka täytetään ennen tutkimusta

2 - Tutkivalle lääkärille ja tutkitulle jäävä kappale
3 - Poliisiviranomaiselle toimitettava lomake

Kun aseen hankkimislupa on saatu, on erityisesti huomioitava luvan voimassaoloon liittyvä lainsäädäntö ja aseen hankkimisen jälkeinen velvoite aseen ostajalle. Ase on sen hankkimisen jälkeen esitettävä luvan myöntäjälle 30 päivän kuluessa sen hankkimisesta, mutta kuitenkin luvan voimassaolon aikana. Erityisesti on huomioitava se, milloin ko. poliisipiireissä aseen voi käydä näyttämässä. Usein on varattu vain tietyt viikon tai kuukaudenpäivät tähän aseen näyttämiseen.

Luvan määräajan loppuvaiheessa kannattaa luvan myöntäjältä kysyä ohjeita aseen näyttämiseen lain puitteissa. Mikäli asetta ei luvan voimassaolon aikana ole poliisille esitetty, henkilö syyllistyy luvattoman aseen hallussapitoon. Tästä asiasta saattaa jopa paikallisilla poliisipiireilläkin olla  osin väärää tietoa, joten asia kannattaa varmistaa, ettei syyllisty tahattomasti rikokseen.
Jos aseen hankkimisluvan voimassaoloaika päättyy siten, että sitä ei virastoaikana voida esittää poliisille, kysy luvan myöntäjältä, voiko sen esittää seuraavana arkipäivänä. Laki on tässä asiassa hieman epäselvästi kirjoitettu.

Epäselvissä tapauksissa kannattaa muistaa, että myös poliisin tulee noudattaa lakia.

Nykyinen aselupajärjestelmä asettaa tietyt rajoitukset silloin, jos ollaan hankkimassa asetta, jolla on pitkä toimitusaika, eli tyypillisesti yli puoli vuotta. Toivottavasti siihenkin saadaan muutosta kun aselakia nyt taas suurella innolla uudistetaan.

Uuden aselain tuomiin ongelmiin löytyy parhaiten tietoa:
http://www.aselaki.info
Uusi aselaki tuli voimaan 13.06.2011.

Annamme mielellämme tietoa vaikkapa sähköpostilla näihin ja muihinkin  aseen hankkimiseen liittyviin kysymyksiin.

Ampuma-aselaki 9.1.1998/1

Ampuma-asekouluttajan tehtävät lupaprosessissa

Äänenvaimennin
Poliisihallituksen tulkinta 15.05.2012:
Ilmakiväärin äänenvaimennin ei tarvitse hankkimis- tai hallussapitolupaa, jos henkilöllä on ilmakivääri ja hänellä on myös oikeus pitää hallussaan ilmakivääri
- Vaimennin voi olla vain ilmakivääriin tarkoitettu, tai
- Vaimennin voi olla sellainen, joka joka sopii ilmakiväärin lisäksi myös hallussapitoluvan vaativiin aseisiin, esim. pienoiskivääreihin tai kivääreihin
- Jos ilmakivääri luovutetaan pois, eikä henkilöllä ole aseen hallussapitolupaa, vaimennin tulee luovuttaa aseen mukana, tai luovuttaa esim. aseliikkeelle tai jollekin jolla on lupa pitää hallussaan vaimenninta

3 § Luvanvarainen aseen osa:
Aseen osalla
tarkoitetaan ampuma-aseesta irrallisena olevaa aseen runkoa, piippua, patruunapesää, sulkulaitetta ja sen runkoa, sulkukappaletta, äänenvaimenninta sekä niitä toiminnallisesti vastaavia osia.

18 § Luvanvaraisuus:
Jollei tässä laissa toisin säädetä, tämän lain mukaan luvanvaraista on:
1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten siirto ja tuonti Suomeen, siirto ja vienti Suomesta, kauttakuljetus kaupallisessa tarkoituksessa, kauppa, hankkiminen, hallussapito ja valmistaminen;
2) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja muuntaminen;
3) kaupallisessa tarkoituksessa harjoitettava ampumaradan pitäminen;
4) kaupallisessa tarkoituksessa harjoitettava ampuma-aseiden käyttöön kouluttaminen.

19 § Poikkeukset luvanvaraisuudesta
Tämän lain mukaan luvanvaraista ei ole:
2 a) äänenvaimentimen hankkiminen, hallussapito ja luovuttaminen, jos henkilöllä on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa;

6 § Ampuma-aseiden tyypit:
Tässä laissa tarkoitetut ampuma-aseiden tyypit ovat haulikko, kivääri, pienoiskivääri, pistooli, pienoispistooli, revolveri, pienoisrevolveri, yhdistelmäase, kaasuase, merkinantopistooli, mustaruutiase ja muu ampuma-ase.

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) haulikolla kahdella kädellä olkapäätä vasten tuettavaksi valmistettua sileä- tai rihlapiippuista ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on vähintään 840 millimetriä ja piipun pituus vähintään 400 millimetriä sekä jossa käytetään haulikon patruunaa;
2) kiväärillä kahdella kädellä olkapäätä vasten tuettavaksi valmistettua rihlapiippuista ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on vähintään 840 millimetriä ja piipun tai putken pituus vähintään 400 millimetriä sekä jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa;
3) pienoiskiväärillä kivääriä, jossa käytetään reunasytytteistä .22 kaliiperista patruunaa;
4) pistoolilla ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on alle 840 millimetriä ja piipun pituus alle 400 millimetriä ja jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa;
5) pienoispistoolilla pistoolia, jossa käytetään reunasytytteistä .22 kaliiperista patruunaa;
6) revolverilla ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on alle 840 millimetriä ja piipun pituus alle 400 millimetriä ja jossa käytetään pyörivään patruunarullaan ladattavaa keski- tai reunasytytteistä patruunaa;
7) pienoisrevolverilla revolveria, jossa käytetään pyörivään patruunarullaan ladattavaa reunasytytteistä .22 kaliiperista patruunaa;
8) yhdistelmäaseella olkapäätä vasten tuettavaksi valmistettua ampuma-asetta, jossa on ainakin kaksi piippua tai putkea ja jonka kokonaispituus on vähintään 840 millimetriä ja piippuyhdistelmän pituus vähintään 400 millimetriä sekä jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa ja haulikon patruunaa;
9) kaasuaseella ampuma-asetta, jossa käytetään kaasupatruunaa ja jolla ei voida ampua muita patruunoita;
10) merkinantopistoolilla ampuma-asetta, jossa käytetään merkinantopatruunaa ja jolla ei voida ampua muita patruunoita;
11) mustaruutiaseella ampuma-asetta, joka on suunniteltu ja valmistettu vain mustalla ruudilla käytettäväksi;
12) muulla ampuma-aseella asetta, joka rakenteeltaan, mitoiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan poikkeaa tässä pykälässä määritellyistä ampuma-aseista.